www.batwit.sk

Logo batwit - tvorba a vývoj webstránok, weby

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Používaním našej webovéj stránky nám zverujete svoje osobné údaje. Na tejto stránke uvádzame, aké osobné údaje zhromažďujeme a pravidlá ako ich používame.

PREVÁDZKOVATEĽ:

Ľuboš Guláň, Nová Bošáca , 913 08, Slovenská republika, IČO 55189814, Právna forma: Živnostník, zhromažďuje nasledujúce osobné údaje:

– osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci nášho “Kontaktného formulára”

AKO ZHROMAŽĎUJEME OSOBNÉ ÚDAJE :

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom našich formulárov, budú použité výhradne pre účely, pre ktoré boli určené, a to:

– údaje z “Kontaktného formulára” výlučne pre potreby spätného kontaktovania sa s vami.

– počas jedného roka odo dňa udelenia súhlasu, prípadne do odvolania súhlasu dotknutou osobou; osobné údaje budú vymazané po uplynutí doby jedného roka alebo do 3 pracovných  dní od doručenia oznámenia o odvolaní súhlasu dotknutej osoby.

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA :

Každá osoba, ktorá nám poskytla osobné údaje má právo od nás požadovať:

  • právo na prístup k svojím osobným údajom podľa § 21,
  • právo na opravu osobných údajov podľa § 22,
  • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23,
  • právo na obmedzenie spracúvania podľa § 24,
  • právo na prenos údajov podľa § 26,
  • právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov,
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa §100, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

AKO SI UPLATNIŤ VAŠE PRÁVA :

Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje uvedené v sekcii „Kontakt“.

Každá osoba, ktorá nám poskytla osobné údaje (dotknutá osoba) má právo od nás požadovať prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.